Projectes

Les dades que s'analitzen a MINTRADA bàsicament provenen de:

icolab experiments científics (realitzats en laboratoris de recerca d’empreses, universitats i instituts de recerca)
icoqual mesures de control de qualitat (magnituds tècniques, homogeneïtat de la qualitat, riscos)
icodat historials d’observacions (registres meteorològics, consums d’electricitat, aigua)


Això no obstant les tècniques d’anàlisi que s’utilitzen també es poden aplicar a altres tipus de dades:

  • bases de dades d’empreses (facturació de clients, productes més venuts, previsió de stocks).
  • dades sociològiques (demografia, mostreig)