Detecció

Veure Aplicació »

deteccio3

La DETECCIÓ serveix per a localitzar patrons de comportament dins de registres de dades extensos. Això és útil per a detectar anomalies, repeticions, valors insòlits o indicadors. Tot plegat permet revisar i contrastar què va succeir en un moment determinat o quina decisió es va prendre posteriorment.

 

Les dades que s'utilitzen normalment procedeixen de registres, és a dir, llistes de valors emmagatzemats al llarg del temps. Per exemple els registres de dades meteorològiques (temperatura, pluviositat) o els preus de determinats productes al llarg del temps.  La detecció de dades consisteix a trobar un patró determinat dins del registre. Per exemple ens pot interessar de localitzar una situació en la que un valor augmenta molt bruscament i decreix suaument. Depenent de l'aplicació,  cal decidir si es vol localitzar un patró exacte, similar, escalat, etc.

En general, localitzar patrons és un procés realment complicat i esgotador si es fa manualment. Pensem com pot resultar de difícil trobar una paraula concreta dins d'un llibre. I aquest és un cas senzill de registre lineal, és a dir, les lletres d'una paraula estan situades una després de l'altra. Quan hem de localitzar patrons que involucren diverses variables, la tasca esdevé gairebé impossible. Per exemple, com podem localitzar 3 dies seguits d'estiu en què la temperatura va augmentar, va ploure el segon dia i la humitat va decrèixer? Buscar manualment pot resultar esgotador. Afortunadament, amb l'ús d'algoritmes adequats i adaptats podem aconseguir que els ordinadors facin aquesta tasca de manera ràpida i eficient.

 

MINTRADA disposa dels procediments per a realitzar aquesta tasca de DETECCIÓ de manera ràpida, automàtica i eficient.

 

Alguns exemples:

  • Registre meteorològic. A partir de les mesures meteorològiques registrades a llarg dels anys, es pot revisar què va ocórrer en el passat i localitzar situacions similars i poder fer prediccions meteorològiques basades purament en l'estadística.
  • Patrons de fuga. Les dades sobre els client (evolució del volum i la freqüència de les seves compres) poden ajudar a identificar aquells clients que volen deixar de comprar-nos. Detectar aquests patrons de comportament que involucren dades creuades pot ser útil per a oferir promocions a aquests clients i aconseguir retindre'ls.
  • Monitoratge. A vegades cal mesurar contínuament alguna magnitud per a mantenir-la controlada. Això s'anomena monitoratge i és útil per a reaccionar a temps davant d'alguna situació anòmala. La detecció i localització de patrons en temps real pot resultar crucial en aquells processos que requereixen vigilància i supervisió. Això es pot aplicar en controls de qualitat (temperatura d'un procediment), controls de seguretat (rang de valors acceptable de diverses magnituds), etc.
  • Empremtes dactilars. És conegudíssim i popular l'ús de les empremtes dactilar com a eina d'identificació d'individus. Identificar un individu a partir d'una empremta dactilar és en essència un procés de detecció. El procediment requereix que un patró determinat (dibuix de l'empremta) es localitzi en una base de dades molt extensa. Els procediments per a dur a terme aquesta tasca són un bon exemple de mineria de dades.


Aplicació 

Aquesta aplicació localitza en una sèrie de dades el patró de comportament que nosaltres li demanem. L'aplicació utilitza un algoritme que cerca el màxim de la correlació creuada normalitzada dins la seqüència de dades. L'objectiu és localitzar en el temps el moment que més s'assembla al patró que li demanem. En aquesta aplicació es poden triar 3 seqüències temporals que corresponen a 3 índexos de la borsa. Tot seguit es dibuixa el patró que es vol detectar i l'aplicació identifica el moment en què va ocórrer en els darrers 5 o 8 anys (depenent de les dades disponibles).

Funcionament

  1. Seleccionar un índex borsari d'entre els 3 disponibles al menú desplegable.
  2. Clicar i arrossegar al tapís situat a la part dreta per a dibuixar fragment de gràfic (o patró) que es vulgui detectar. El dibuix apareix en color blau.
  3. Esperar que l'algoritme localitzi la regió més similar al patró. La regió apareixerà sobredibuixada en color vermell.
  4. Torneu a clicar i arrossegar sobre el pla per dibuixar i detectar un altre patró o clicar el botó Netejar per a netejar el tapís. Es pot seleccionar un altre índex borsari sempre que es vulgui.

 

NOTA LEGAL: Aquesta aplicació és un exemple de mostra i s'ofereix sense cap garantia. MINTRADA no es responsabilitza de l'ús inadequat i de les seves conseqüències. Utilitzeu-la sota la vostra responsabilitat. Contacteu amb nosaltres per a un servei garantit.

+Solucions »   Contactar »

Solucions per a la Mineria de Dades