Correlació | Regressió

Veure Aplicació »

correlacio

La CORRELACIÓ i la REGRESSIÓ són dos conceptes molt propers i tenen a veure amb el comportament simultani de dues magnituds. La CORRELACIÓ serveix per a determinar si existeix un comportament similar entre dues magnituds (si creixen i decreixen simultàniament o viceversa). La correlació no necessàriament implica causa-efecte entre les dues variables, però proporciona pistes per buscar l'origen del comportament de les variables. La REGRESSIÓ serveix per a obtenir l'expressió matemàtica o la llei que descriu com es comporta una variable respecte l'altra. La regressió dóna una resposta matemàtica que no té per què estar fonamentada en una teoria. És útil quan cal deduir comportaments sense coneixement de causa.

És molt habitual obtenir la correlació i calcular la regressió de dades que provenen d'experiments o observacions. Un dels experiments científics més elementals és modificar una variable i mesurar l'altra per veure com es comporta. El tractament d'aquestes dades implica gairebé sempre una correlació i una regressió.

Actualment hi ha moltes aplicacions i programari comercial que calculen de manera eficient la correlació i la regressió entre variables. Això no obstant, quan s'han de calcular regressions amb diverses variables que presenten relacions complexes (no lineals, expressions implícites, condicionants)  la tasca ja no és tan fàcil de programar. En aquests casos, els algoritmes d'ajust requereixen la supervisió humana i una bona planificació de la millor estratègia.

 

MINTRADA disposa dels procediments per a analitzar la CORRELACIÓ i cacular la REGRESSIÓ de variables de manera ràpida, repetitiva i eficient.

 

Alguns exemples:

  • Mesures experimentals. En el camp de les ciències experimentals (física, química, etc.) la correlació entre variables és un dels procediments més utilitzats per a guanyar nou coneixement i explorar relacions de causa-efecte.
  • Medicina. La recerca de correlacions entre variables que afecten a la salut és una pràctica àmpliament estesa en els estudis mèdics. Hi ha un gran interès a relacionar hàbits de pacients (variable 1) amb el risc de desenvolupar malalties (variable 2). La gran dificultat d'aquests estudis prové de la capacitat dels investigadors de seleccionar correctament les variables.
  • Sociologia. Les ciències socials també fan un ús massiu de la correlació estadística per a estudiar com es comporten els individus d'una societat en funció de les variables en qüestió. En el cas de la sociologia és realment difícil aïllar una variable que pugui explicar el comportament d'una altra, ja que el ser humà és la suma complexa d'un elevat nombre de variables. Tot i això, avaluar correlacions pot ser útil per a visualitzar les dades des d'una perspectiva diferent.


Aplicació 

Aquesta aplicació mesura la correlació entre dues magnituds i calcula una regressió polinòmica que ajusta les dades. S'utilitza el mètode dels mínims quadrats per tal d'obtenir els millors paràmetres que ajusten les dades a una expressió polinòmica del grau desitjat. L'aplicació també permet fer una interpolació polinòmica que ajusta perfectament les dades.

Funcionament

  1. Cliqueu sobre la gràfica per afegir punts. L'aplicació mostrarà automàticament la corba de regressió i el coeficient de correlació.
  2. Cliqueu als botons +/- per augmentar o reduir el grau del polinomi que fa la regressió.
  3. Seleccioneu l'opció al quadre de diàleg si voleu fer una regressió (llei aproximada) o una interpolació (llei exacta).
  4. Torneu a clicar sobre el pla per afegir més o punts o cliqueu Netejar per a esborrar-los.

 

NOTA LEGAL: Aquesta aplicació és un exemple de mostra i s'ofereix sense cap garantia. MINTRADA no es responsabilitza de l'ús inadequat i de les seves conseqüències. Utilitzeu-la sota la vostra responsabilitat. Contacteu amb nosaltres per a un servei garantit.

+Solucions »   Contactar »