Estadística

Veure Aplicació »

estadistica2

L'ESTADÍSTICA és una eina molt útil a l'hora de tractar dades noves per primera vegada. Serveix per a caracteritzar mostres i obtenir una primera imatge de les propietats d'un grup de mesures. L'estadística és fonamental a l'hora d'extreure conclusions a partir de dades empíriques.

Les dades que es tracten en estadística són de camps molt diversos. La mala reputació que té l'estadística aplicada a les ciències socials contrasta amb la gran utilitzat que presenta en les ciències aplicades i la tecnologia. Les aplicacions de l'estadística són molt àmplies i totes les dades disponibles són susceptibles de ser tractades estadísticament.

El tractament estadístic de les dades requereix una bona planificació per a dissenyar la recollida i la digitalització de dades, la seva organització i els procediments per a realitzar els càlculs de manera eficaç. L'ús de noves tecnologies ha facilitat molt els càlculs i ha permès que les aplicacions estadístiques siguin molt més manejables i fàcils d'utilitzar.

 

MINTRADA disposa dels procediments per a realitzar ESTUDIS ESTADÍSTICS de qualsevol tipus de dades de manera ràpida, automàtica i eficient.

 

Alguns exemples:

  • Resultats d'experiments. Pràcticament tots els laboratoris que realitzen experiments fan ús de l'estadística descriptiva per a caracteritzar les mesures empíriques que realitzen. L'estadística indica si les mesures són repetitives, fiables, disperses, acurades, precises, etc.
  • Control de qualitat. La producció en sèrie implica que es generen grans quantitats d'un mateix producte sense poder verificar la qualitat un a un. L'estadística permet inferir la quantitat i el tipus de defectes que poden tenir els productes que es poden generar en una línia de producció.
  • Risc. L'estadística és l'avantsala de la predicció probabilística. A partir de les mesures disponibles, es pot modelar l'aleatorietat i l'atzar per tal d'avaluar el risc de prendre una o altra decisió.
  • Inferència. La inferència consisteix a extreure conclusions generals a partir de mesures particulars. Obtenir coneixement per inferència sempre ha estat un procediment polèmic. Però quan manquen teories explicatives, és una bona estratègia inicial.
  • Test de consumidors. El test de consumidors consisteix a realitzar enquestes per obtenir les preferències i els gustos dels consumidors. Un bon tractament estadístic de les dades permet extreure informació molt valuosa d'aquests testos.


Aplicació 

Aquesta aplicació calcula les magnituds de més rellevants d'un grup de dades unidimensionals (una única variable numèrica). A partir dels punts d'una mostra que introdueix l'usuari, s'obtenen les mesures de centralització (mitjana, mediana) i dispersió (desviació) que resumeixen les característiques de les dades que s'han introduit. A més, l'aplicació dibuixa el diagrama de caixa i genera un histograma automàticament.

Funcionament

  1. Cliqueu dins l'eix inferior en el rang 0-10 per afegir punts que simbolitzen els valors de la mostra. El programa calcula automàticament les mesures de centralització i dispersió i genera l'histograma.
  2. Desmarqueu Auto si voleu desbloquejar la mida de l'intèrval de l'histograma.
  3. Cliqueu i arrossegueu el control lliscant per ajustar la mida de l'intèrval de l'histograma.
  4. Cliqueu el botó Netejar per a esborrar les dades i introduir-ne de noves.

 

NOTA LEGAL: Aquesta aplicació és un exemple de mostra i s'ofereix sense cap garantia. MINTRADA no es responsabilitza de l'ús inadequat i de les seves conseqüències. Utilitzeu-la sota la vostra responsabilitat. Contacteu amb nosaltres per a un servei garantit.

+Solucions »   Contactar »